Privacyverklaring

Lees onze privacyverklaring in PDF

Regels bij het bestellen

Belangrijk, voor Online licenties en boekencombinaties met een Online licentie geldt geen retourrecht. Dus bestel zorgvuldig. Bij twijfel eerst vragen, wij helpen u graag.

Voordat het boek de klant bereikt zijn er door de boekhandel werkzaamheden verricht. Ondanks alle automatisering blijft het een buitengewoon arbeidsintensief produkt. Als uw bestelling geheel of gedeeltelijk is binnengekomen dient u deze ook af te nemen.

Bestel daarom zorgvuldig. Indien u niet zeker bent van een boek bestel deze dan op het moment dat het duidelijk is. Foutief bestelde boeken mogen slechts onder bepaalde voorwaarden retour. Dit ter beoordeling van de boekhandel.

Algemeen worden daarbij de volgende regels gehanteerd:

  • het boek is onbeschadigd en onbeschreven
  • het boek is geen voor ons speciale (print on demand) of geimporteerde uitgave
  • het boek is binnen 14 dagen na verzenddatum bij ons retour aanwezig
  • het boek wordt voor maximaal 90% vergoed.

Alle in www.studieboekwinkel.nl genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud. De prijzen van buitenlandse boeken zijn afhankelijk van koersen.

De voor u gunstigste manier om uw boeken te verkrijgen is door deze af te halen. U krijgt bij gereedheid bericht. Buiten de vakanties worden bij incompleetheid (b.v. door herdruk) paketten in delen uitgeleverd, omdat wij er van uitgaan dat u de boeken snel nodig heeft. Van elke (deel) levering ontvangt u een berichtkaartje.Het is vervolgens aan u om de bestelling direkt (in delen) dan wel in zijn geheel af te halen.

Enkel aan bedrijven wordt op rekening geleverd, mits bij de bestelling een bestelbon of verklaring wordt meegeleverd.

U kunt als consument een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Leveringsvoorwaarden B.L.Mulder BV Leeuwarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

B.L. Mulder B.V., technische en algemene boek- en kantoorvakhandel, gevestigd aan de Heliconweg 55 te Leeuwarden.

Algemeen

De in deel I opgenomen bepalingen zijn algemeen van toepassing. De bepalingen in deel II zijn in de plaats van of ter aanvulling op hetgeen in deel I is bepaald.

DEEL I

Aanbieding en toepasselijkheid

Artikel 1

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle rechtsbetrekkingen uit door B.L. Mulder B.V., hierna te noemen leverancier, gesloten over­eenkomsten. Aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrij­blijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Toepassing van algemene voorwaarden van de wederpartij, hierna te noemen afne­mer, wordt uitgesloten tenzij deze door leverancier expliciet schrif­telijk zijn aanvaard.

Prijs

Artikel 2

Tenzij ander vermeld, zijn alle prijsopgaven exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege kunnen worden opgelegd. Prijsopgaven zijn alleen dan bindend als dat uitdrukkelijk is overeengekomen. Kostenstijgingen van arbeid, grondstoffen en materialen, aangaande de te leveren prestatie kunnen na verloop van drie maanden na een door leverancier gedane prijsopgave doorbe­rekend worden.

Betaling

Artikel 3

Bij ontbreken van specifieke betalingscondities, dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

Afnemer zal in verzuim zijn door het enkel verstrijken van de beta­lingstermijn, dus zonder een ingebrekestelling. Vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is, is afnemer een rente verschul­digd van 1,5% van het factuurbedrag per maand, over de periode dat afnemer in gebreke blijft.

Daarnaast worden alle redelijkerwijs gemaakte kosten voor de invorde­ring door de afnemer gedragen. Leverancier is gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van / 150,-.

Indien de kredietwaardigheid van de afnemer daartoe aanleiding geeft, kan leverancier nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan hij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Levering

Artikel 4

De door leverancier opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termij­nen en dus niet op de dag nauwkeurig tenzij uitdrukkelijk schrifte­lijk anders is overeengekomen. Bij levering van zaken ergens anders dan op het bedrijf van leverancier, gebeurt dat op de door leverancier gewenste wijze en voor rekening van de afnemer.

Reclamaties

Artikel 5

Afnemer kan op een gebrek met betrekking tot de geleverde zaken geen beroep meer doen, indien hij dit feit niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk ter kennis van leverancier heeft gesteld.

Eigendomsvoorbehoud

Artikel 6

Leverancier blijft eigenaar van de door haar geleverde zaken totdat het factuurbedrag in zijn geheel is voldaan.

Risico

Artikel 7

Zaken zijn voor risico van leverancier tot aan het moment waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer zijn gebracht.

Aansprakelijkheid

Artikel 8

De aansprakelijkheid voor tekortkomingen binnen de rechtsverhou­ding is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, licha­melijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging tot het bedrag dat, op grond van een in deze branche gebruikelijk afgesloten verze­kering per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenis­sen werkelijk wordt uitgekeerd. Gesteld dat de betreffende schade is veroorzaakt door schuld van leverancier of door die van personen voor wie leverancier ver­plicht is aansprakelijkheid te aanvaarden.

Artikel 9

Als de door leverancier beschikbaar gestelde zaken of uitgevoerde diensten anders dan als gevolg van voor rekening van de afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zullen deze door de leverancier kosteloos worden hersteld, vervangen of opnieuw uitge­voerd worden. De leverancier wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Voor zover de gebrekkigheid daarin bestaat dat er inbreuk wordt gemaakt op enig recht van intellectuele eigendom, kan leverancier aan haar verplichting voldoen door ontheffing van het bezwaar of door terugname van de betreffende zaak c.q. ongedaan maken van de betreffende diensten. Dit laatste tegen teruggave van wat hiervoor door afnemer reeds betaald is.

Overmacht

Artikel 10

Als er zich omstandigheden voordoen die de nakoming van de overeenkomst voor één van de partijen dusdanig verzwaard dat het onwaarschijnlijk is dat partijen de overeenkomst ook bij aanwezigheid van veranderde omstandigheden zouden hebben afgesloten, dan worden de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen aan weerszijden opgeschort.

Als de bovengenoemde situatie langer dan negentig dagen duurt, hebben partijen het recht om, binnen negentig dagen daarna, de overeenkomst schriftelijk ontbonden te verklaren. Hetgeen wat tot dan toe ingevol­ge de overeenkomst is gepresteerd wordt dan pro rato afgerekend.

Ontbinding

Artikel 11

Mocht afnemer in surséance van betaling verkeren of is voor hem faillissement aangevraagd, dan heeft leverancier het recht om de over­eenkomst middels een schriftelijke kennisgeving ontbonden te verkla­ren. Alle tot op dat moment door afnemer verschuldigde bedra­gen, betreffende al geleverde zaken en/of diensten worden direct opeisbaar.

Daarnaast blijven leverancier alle rechten voorbehouden ter zake van niet-nakoming van verbintenissen.

Geschillen

Artikel 12

Alle geschillen tussen partijen zullen aan de arrondissements­recht­bank te Leeuwarden worden voorgelegd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, of als de wettelijke competentieregels zich hiertegen verzetten.

Toepasselijk recht

Artikel 13

Het Nederlands recht is van toepassing op alle door leverancier aange­gane overeenkomsten.

DEEL II

Algemene voorwaarden voor levering en onderhoud van programmatuur en verlening van gebruiksrechten op programmatuur.

Algemeen

Artikel 1

De voorwaarden in dit aparte hoofdstuk zijn van toepassing deels in de plaats van en deels als aanvulling op hetgeen bepaald is in deel I van deze algemene voorwaarden.

Programmatuur en gebruiksrecht

Artikel 2

Programmatuur omvat alle op daartoe geëigende dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor het doen functio­neren van enig geautomatiseerde voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend ontwerpmateriaal. De verplichting tot beschikbaarstelling van programmatuur omvat niet de verplichting om de afnemer toegang te verschaffen tot de broncodes.

Artikel 3

De rechten, betreffende intellectuele eigendom aangaande de beschik­baar gestelde programmatuur, blijven aan de leverancier voorbehouden. De afnemer heeft het recht om programmatuur overeenkomstig de beoogde bestemming daarvan voor eigen gebruik aan te wenden. Alleen echter op die computerconfiguratie waarop volgens de overeenkomst de pro­grammatuur gebruikt mag worden. Ander gebruik of gebruik door derden is niet geoorloofd.

Artikel 4

De afnemer mag voor beveiligingsdoeleinden maximaal twee kopieën maken van de programmatuur, dit alleen voor eigen gebruik en met de restrictie dat er niets gewijzigd mag worden in de programmatuur waardoor het vaststellen van de herkomst ervan bemoeilijkt wordt. Het laten maken van kopieën door derden is niet geoorloofd.

Artikel 5

Het gebruiksrecht eindigt in geval van vervreemding van de in artikel 3. genoemde computerconfiguratie of wezenlijke delen daarvan en ingeval van een executoriaal beslag daarop.

Artikel 6

De leverancier is te allen tijde bevoegd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

Ontwikkeling programmatuur

Artikel 7

Als bij een bestelling door de afnemer voor ontwikkeling van programmatuur geen afwijkende verplichtingen zijn overeengekomen, gelden de onderstaande voorwaarden.

Artikel 8

De dienstverlening betreffende de ontwikkeling van programmatuur is beperkt tot hetgeen dat voortvloeit uit de schriftelijk vastgelegde en door leverancier schriftelijk aanvaarde opdracht.

Artikel 9

De afnemer heeft met betrekking tot dergelijke speciaal voor hem ontwikkelde programmatuur het onbeperkte, niet exclusieve, recht tot toepassing voor eigen gebruik.

Artikel 10

De leverancier behoudt immer het recht om voor andere afnemers gebruik te maken van ideeën die bij de ontwikkeling van programmatuur voor de afnemer zijn opgedaan.

Geheimhouding

Artikel 11

Zowel afnemer als leverancier moeten ten aanzien van wederzijds verkregen gegevens geheimhouding in acht nemen ("bedrijfsinterne" gegevens worden beslist niet geventileerd).

Medewerking afnemer

Artikel 12

De afnemer is verplicht om de leverancier alle benodigde medewer­king te geven die nodig is om de opdracht uit te voeren.

Aansprakelijkheid

Artikel 13

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 en 9 in deel I acht de leve­ran­cier zich niet aansprakelijk voor inbreuken op rechten van derden die veroorzaakt worden door programmatuur in samenhang met niet door hem geleverde apparatuur.

Evenmin acht leverancier zich aansprakelijk als er op enige wijze veranderingen zijn aangebracht in de door hem verstrekte programma­tuur of dat erop een andere wijze gebruik van gemaakt is dan waarvoor de programmatuur is bedoeld.

Iedere verdere aansprakelijkheid voor gevolgschade op grond van tekortkomingen of gebreken is uitgesloten; bijvoorbeeld overschrijden van leveringster­mijnen, verstoring in de produktie of distributie dan wel verstorin­gen van de administratieve organisatie, wegens verlies van gegevens of bestanden en schade wegens inbreuk op rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 14

Afnemer vrijwaart de leverancier voor alle gevolgen van onder de verantwoordelijkheid van de leverancier plaatsvindend handelen of nalaten dat tot inbreuk van rechten van derden leidt. Dit voor zover de betreffende inbreuken hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan de afnemer toe te rekenen zijn, dan wel tot zijn risicosfeer behoren.

Artikel 15

Goed systeembeheer en een afdoend back-up systeem, vallen onder de verantwoordelijkheid van de afnemer.

Garantie

Artikel 16

Onvolkomenheden als bedoeld in artikel 17 die in de periode van drie maanden na de oplevering aan de leverancier worden gemeld, zullen naar beste vermogen door de leverancier worden hersteld. Dit overi­gens zonder de garantie dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat de gebreken verholpen zullen worden.

Onderhoud

Artikel 17

Als de afnemer bij de leverancier melding maakt van onvolkomenhe­den in de programmatuur, zal de leverancier hiernaar onderzoek instellen. Onder onvolkomenheden worden verstaan fouten en gebreken of op andere wijze niet functioneren overeenkomstig de door leveran­cier verstrekte specificaties.

Aan het instellen van een onderzoek zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • aanmelding volgens de laatste aan hem door leverancier gemelde procedure;
  • er moet voor de programmatuur een aparte onderhoudsovereenkomst zijn gesloten;
  • onvolkomenheden moeten reproduceerbaar zijn;
  • deze zich voordoen in een versie van de programmatuur die op dat moment door de leverancier onderhouden wordt en de afnemer alle door de leverancier verstrekte wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht;
  • afnemer alle noodzakelijke informatie geeft over de omstandig­he­den waaronder de onvolkomenheden zich hebben voorgedaan.

Artikel 18

Als er een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dan kan de leveran­cier bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de pro­gram­matuur deze aan afnemer ter beschikking stellen. De leverancier is na drie maanden van het aanbieden van een verbeter­de versie niet meer gehouden om herstelwerkzaamheden in de oude versie uit te voeren. Voor het ter beschikking stellen van een nieuwe versie kan de leve­rancier een vergoeding vragen.

Artikel 19

Alle werkzaamheden zullen door de leverancier worden verricht binnen normale werktijden.

Artikel 20

Leverancier bepaalt de plaats waar de werkzaamheden verricht zullen worden.

Duur onderhoudsverplichting

Artikel 21

Voor zover niet afwijkend is overeengekomen geldt een onderhouds­overeenkomst voor een periode van één jaar. Behoudens opzegging wordt deze overeenkomst ieder jaar stilzwijgend voor een volgende periode van één jaar ver­lengd.

Artikel 22

Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

Tarieven/vergoedingen

Artikel 23

A lle tarieven en overeengekomen vergoedingen voor de beschikbaarstelling van programmatuur en de dienstverlening hebben betrekking op de normale afwikkeling van de betreffende prestaties te verrichten werkzaamheden. Afzonderlijk hiervan kunnen in rekening worden ge­bracht:

a. informatiedragers die in verband met de werkzaamheden aan de afnemer worden geleverd;

b. opleidingen die ten dienste van de afnemer worden gegeven;

c. wachttijden als gevolg van aan de afnemer toerekenbare oorzaken waardoor de leverancier of zijn personeel niet op de afgespro­ken tijd kunnen beginnen of niet continu kunnen doorwerken;

d. dienstverlening ter zake van niet door een fout in de program­ma­tuur of door gebreken in de apparatuur veroorzaakt probleem.

Artikel 24

Waar vergoedingen worden vermeld zijn deze exclusief BTW en eventueel andere door de overheid opgelegde heffingen.

Annulering

Artikel 25

Bij annulering van een bestelling c.q. opdracht zullen aan de afnemer alle kosten van tot op het moment van annulering verricht voorwerk in rekening mogen worden gebracht.